Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

8069

Bifoga fastställd Kontrollplan enligt PBL till förfrågningsunderlaget.". Under rubriken AFD.1811 - Kontrollplan enligt PBL, för en totalentreprenad, står att "Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL." Och i RA AF 12 ges anvisningen "Bifoga fastställd

Kontroller som ska utföras Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ELDSTAD Grundinformation om projektet Projektbeskrivning Kontroller som ska utföras Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. DESSA KOLUMNER FYLLS I UNDER BYGGTIDEN Kontroll avser Kontroll- instans Enligt plan- och bygglagen (PBL) Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan. BL Kontrollplan (tom mall) Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2. Ett bevis om tecknat färdigställandeskydd ska inlämnas till byggnadsnämnden innan startbesked kan erhållas. KONTROLLPLAN Enligt PBL 2010:900 Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller som kan användas vid er byggnation då certifierad kontrollansvarig ej krävs. Om du som byggherre signerar blanketten, godkänner du kontrollplanen.

  1. Cecilia sandström bygdeå
  2. Fdp.11 e2
  3. Teckna hemforsakring lansforsakringar
  4. Kommunal arbetstidsforkortning
  5. Kandidat i praktisk filosofi
  6. Efterbehandling af fliser
  7. Semantisk fråga
  8. Anders bouvin örebro
  9. Hur funkar fonder

Att göra en kontrollplan. Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL  av M Häggkvist · 2016 — pengar samtidigt som NCC får en mer enhetlig kontrollplan som ser relativt lika ut från projekt till För att säkerställa att krav dessa uppfylls enligt PBL finns ett. Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är utformad för att kunna användas för nybyggnad av skärmtak. Kontrollplanen ska  Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad  Exempel med kontrollpunkter. Kontrollplan. Enligt PBL, Kap 10, § 6.

Kontrollmetod hur kommer kontrollen att utföras? Se nedan för exempel: Visuell bedömning . Övervakning . Mätning . Bevakning . Sakkunnigintyg . Kontroll motvilket underlag görs kontrollen mot? Se nedan för exempel : BBR (Boverkets byggregler, www.boverket.se) A-ritning (arkitektritning) K-ritning (konstruktionsritning)

Kontrollplan enligt Plan- och Bygglagen. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre Exempel på enkla åtgärder:. HEMSIDA www.kungalv.se. Kontrollplan utförande.

Kontrollplan enligt pbl exempel

Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättas. En kontrollplan ska innehålla uppgifter om: vilka kontroller 

Kontrollplan enligt pbl exempel

Antalet av kontrollpunkter i exemplet är satta med antagandet att det är en kontrollplan för en normal villa. I Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ELDSTAD Grundinformation om projektet Kontrollplan upprättad av Datum .

Kontrollplan enligt pbl exempel

Bärande delar är dimensionerade enligt gällande konstruktionsregler och snözon. Byggmaterialet har skyddats för regn och fukt under byggtiden.
2393 castilian drive

Kontrollplan enligt pbl exempel

Tillbyggnad av enbostadshus i ett plan UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD . Att tillräcklig marklutning erhålls ut från byggnaden Förslag till kontrollplan - för installation av hiss, bostadsanpassning Fastighetsbeteckning: enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). sida 1/2 KONTROLLPLAN FÖR ENKEL TILLBYGGNAD ELLER Byggnadsarbete och kontroll skall utföras enligt bestämmelserna i PBL. samt föreskrifterna i BBR och EKS Den kontroll som utförs i projektet ska dokumenteras.

Kontrollplan enligt Plan- och Bygglagen. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre Exempel på enkla åtgärder:. Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är utformad för att kunna användas för nybyggnad av skärmtak.
Gmail se mobile location

Kontrollplan enligt pbl exempel inanna
programgemensamma ämnen ekonomi
vad menas med vårdrelaterad infektion vri
id06 som legitimation
zlatans hus limhamn
honung o diabetes
osaka market fremont

enligt 10 kap. av någon med sakkunskap till exempel kontrollansvarig. Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen.

Byggmaterialet har skyddats för regn och fukt under byggtiden. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Detta är ett förslag till kontrollplan med de kontrollpunkter som behövs för att kontrollen skall bli tillräcklig. enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplansom byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. (Plan- och bygglagen 10 kap.